دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی
 

توجه به نیروی انسانی طی سال های اخیر بخش مهمی از زمان و سرمایه ی سازمان های پیشرو را به خود اختصاص داده است و مدیران هوشمند با سرمایه گذاری در زمینه ی توسعه و ارتقای نیروی انسانی، کارآیی و برتری سازمان خود را تضمین می کنند.خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی به دلیل اهمیت فزاینده ی نیروی انسانی، مسائل انگیزشی، ارضای نیازهای معنوی، فراهم آوردن فضایی برای رشد و خلاقیت، همراه با ایجاد محیطی ایمن، سالم و صلح آمیز در کنار تأمین نیازهای مادی کارکنان حتی بعد از پایان خدمت، مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت منابع انسانی با مسئولیت خاص رسیدگی و توجه به نیروی انسانی به صورت واحدی هم تراز واحدهای تولید، مالی و فروش در سازمان ها درآمده است.

کتاب مدیریت منابع انسانی  نسرین جزنی است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «توجه به نیروی انسانی طی سال‌های اخیر بخش مهمی از زمان و سرمایه سازمان‌های پیشرو را به خود اختصاص داده است و مدیران هوشمند با سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه و ارتقای نیروی انسانی، کارآیی و برتری سازمان خود را تضمین می‌کنند. به‌دلیل اهمیت فزایندهٔ نیروی انسانی، مسائل انگیزشی، ارضای نیازهای معنوی، فراهم آوردن فضایی برای رشد و خلاقیت، همراه با ایجاد محیطی ایمن، سالم و صلح‌آمیز در کنار تامین نیازهای مادی کارکنان حتی بعد از پایان خدمت، مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت منابع انسانی با مسئولیت خاص رسیدگی و توجه به نیروی انسانی به‌صورت واحدی هم‌تراز واحدهای تولید، مالی و فروش در سازمان‌ها درآمده است.» این کتاب را نشر «نی» منتشر کرده است.

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

سازماندهی: تامین منابع انسانی، مواد و منابع مالی و تعیین روابط میان این عوامل به منظور انجام امور.
کار گزینی: اخذ تصمیم درباره افرادی که باید به کار گمارده شوند، گزینش کارکنان، تعیین استانداردهای عملکرد،
غرامت و تامین مالی کارکنان، ارزشیابی عملکرد و آموزش و توسعه کارکنان.
تخصیص و تامین نیروی انسانی: تضمین برای داشتن نیروی انسانی با کیفیتهای مناسب در زمان و مکان مشخص برای
نیل به هدفهای سازمانی.
مدیریت منابع انسانی: بکار گیری سرمایه های انسانی موسسه به منظور دستیابی به هدفهای سازمانی.
مدیران صف: مسئولیتشان دستیابی به هدفهای اولیه سازمان است.
مدیران پرسنلی: معموالً در نقش مشاور به سایر مدیران در ارتباط با منابع انسانی کمک می کنند.
هدف مدیریت منابع انسانی: بهبود بخشیدن به مشارکت موثر مردم به طریقی اخالقی و مسئوالنه از نظر اجتماعی در
سازمان.
هدفهای مدیریت منابع انسانی:
۱ .هدفهای اجتماعی: داشتن مسئولیت اخالقی و اجتماعی در برابر نیازها و چالشهای جامعه
تا آثار منفی چنین نیازهایی را به حداقل برساند.
۲ .هدفهای سازمانی: درک این نکته که مدیریت منابع انسانی به منظور تشریک مساعی در
اثربخشی سازمانی بوجود می آید.
۳ .هدفهای عملیاتی: حفظ و نگهداری مشارکت واحد مدیریت منابع انسانی در سطحی که
متناسب با نیازهای سازمان باشد.
۳ .هدفهای فردی: کمک به کارکنان در دستیابی به هدفهای شخصی خود تا آنجا که این هدفها
مشارکت آنها را نسبت به سازمان تشدید کند.
منابع انسانی/ پرسنلی یک وظیفه ستادی است که نقش اولیه و اساسی آن کمک به سازمان برای دستیابی به
هدفها است.
فعالیتهای اصلی مدیران منابع انسانی: ۱ -برنامه ریزی نیروی انسانی ۲ -آموزش و توسعه
۱ -مدیریت حقوق و دستمزد ۴ -بهداشت و ایمنی ۵ -روابط کار و کارگر
استخدام: فرایند جذب افراد به تعداد کافی با کیفیتهای مناسب و تشویق آنها برای درخواست شغل در سازمان است.
توسعه سازمانی برنامه های آموزش و توسعه در مقیاس گسترده است.

 

 

منابع:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *